Флаг ЕК
Флаг България

ПРОЕКТ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА:
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
BG051PO001.3.3.04/54/2009

   

Развитие на интердисциплинарно мислене и обучение на младите учени в областта на взаимодействието на светлината с материални среди

   

Актуална информация за предстоящи събития и условия за участие

ЕСФ лого

   

НОВИНИ

   

С Е М И Н А Р

"Статистически методи за анализ на експериментални данни"

16.02.2011 г. (сряда) от 10:30 до 16:30 часа
в зала 301 на ИЕ-БАН

Във връзка с изпълнението на договор BG051PO001.3.3.04/54/2009 към Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси": "Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени" - ОП "РЧР", екипът за организация и управление на проекта кани всички заинтересовани да посетят лекциите, които ще се проведат в рамките на семинара.

Програмата на семинара ще намерите тук.

Присъствието на младите учени от ИЕ-БАН и ИА-БАН, целева група по проекта, е наложително.

От Екипа за организация и управление на проекта
за подкрепа на младите учени

   

Архивни

   

   

Начало на страницата

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по Електроника - Българска Академия на Науките и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.