Флаг ЕК
Флаг България

ПРОЕКТ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА:
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
BG051PO001.3.3.04/54/2009

   

Развитие на интердисциплинарно мислене и обучение на младите учени в областта на взаимодействието на светлината с материални среди

   

Актуална информация за предстоящи събития и условия за участие

ЕСФ лого

   

ЛЕКЦИИ

   

Лектор: н.с. I ст. д-р Бойко Михов - ИА- БАН
Тема: CCD приемници и тяхното приложение
Tema: http://www.astro.bas.bg/~bmihov/ccd_lectures/
Продължителност: 15 часа
Време на провеждане: април 2010 - август 2010
Анотация:
Обработка и интерпретация на експериментални данни. Обработка и анализ на двумерни изображения. Получаване на двумерни изображения. CCD приемници - устройство, принцип на действие, приложения. Обработка на изображенията: осветен сигнал, плоско поле, ток на тъмно, фон на небето. Филтриране, калибриране, отстраняване на космични лъчи и други дефекти. Фотометрия на звезди и галактики.
В цикъла лекции е разгледано устройството, принципа на действие и приложенията на CCD приемниците за регистрация на астрономически изображения. Разгледани са също така и методите за първична обработка на получените изображения, както и някои техники за извличане на полезната информация от тях.

   

Лектор: ст.н.с. д-р Румен Бачев -ИА- БАН
Тема: Акрецията на вещество върху компактен обект -
ключов механизъм за генериране на лъчение в астрофизиката
Продължителност: 10 часа
Време на провеждане: септември 2010 - декември 2010
Анотация:
Курсът разглежда основите на теорията на акрецията, като един от най-важните механизми за генериране на (високоенергетично) лъчение в астрофизиката. Ще се разглежда сферично-симетричната акреция, както и структурата и характеристиките на акреционните дискове. Ще се обърне специално внимание на видовете акреционни дискове - стандартен тънък диск, ниско-радиатевен диск и др., както и на спектрите на генерирането от тях лъчение. Ще се разглеждат възникването на различни видове неустойчивости, както и характерните времена на различни процеси свързани с акрецията и тяхната връзка с променливостта на лъчението от акретиращи астрофизически източници. Ще се разглеждат примери на астрофизически обекти, при които основна роля за генериране на лъчението играе акрецията - от протозвезди до активни галактични ядра. Курсът ще дискутира и нерешените проблеми, свързани с теорията на акрецията. Ще се акцентира и на разглеждането на голям брой примери и задачи по темата.
Литература:
Frank, King, Raine, "Accretion power in astrophysics", 2002, Cambridge
Предварителна подготовка:
Бакалавърски/магистърски курсове по основи на теорията на лъчението, класическа механика, обща астрофизика

   

Лектор: ст.н.с. д-р Румен Бачев -ИА- БАН
Тема: Радиативни процеси в астрофизиката
Продължителност: 15 часа
Време на провеждане: септември 2010 - декември 2010
Анотация:
Курсът разглежда най-важните физически процеси, водещи до генериране (поглъщане) на лъчение, в следствие на взаимодействие с материята в космическото пространство. В началото ще се започне с въвеждане на основните характеристики на лъчението, понятия, като радиационен трансфер, топлинно излъчване, разсейване, както и основни моменти от излъчването на движещи се заряди. Както от релативистка, така и от гледна точка на класическата физика ще се разгледат в детайли свободно-свободното излъчване, синхротронното излъчване, Комптъновото разсейване и атомните преходи. Ще се разискват генерираните спектри на лъчението при всеки от механизмите. Като пример ще се дискутира спектър на квазар в целия вълнов диапазон и приносите на всеки от механизмите за формирането му. Ще бъдат разглеждани и голям брой примери и задачи от различни области на астрофизиката.
Литература:
Rybicki, Lightman, "Radiative Processes in Astrophysics", 2004, Wiley
Предварителна подготовка:
Бакалавърски/магистърски курсове по основи на теорията на лъчението, класическа електродинамика, основи на специалната теория на относителността, обща астрофизика

   

Лектор: ст.н.с. д-р Даниела Кирилова -ИА- БАН
Тема: От взаимодействието на лъчението с веществото до свойствата на нашата Вселена
Продължителност: 15 часа
Време на провеждане: октомври 2010 - декември 2010
Анотация:
Основните теми, които ще бъдат обсъдени са взаимодействията на лъчението с веществото в ранната Вселена; формиране на космичния микровълнов фон (КМФ) и космичния неутринен фон (КНФ); детектиране на КМФ и първата Нобелова награда за космологични изследвания; характерискики на КМФ: температура, спектър, изотропия; детектиране на анизотропията на КМФ: експериментите Relikt и COBE и Нобеловата награда по физика за 2006; експеримента WMAP и поляризацията на КМФ; спектър на флуктуациите на фоновото лъчение и закодираната в него информация относно основните вселенски характеристики: геометрия на Вселената, средна плътност, барионна плътност, количество и характеристики на тъмното вещество и тъмната енергия, характеристики на неутриното, образуване на структурите във Вселената, възраст на Вселената и др.;космичен неутринен фон и характеристиките на ранната Вселената.

   

Водеш лектор: ст.н.с. д-р Санка Гатева - ИЕ-БАН
Тема: Интердисциплинарни изследователски и приложни методи в областта на взаимодействието на светлината с материални среди.
Продължителност: 24 часа
Време на провеждане: септември 2010 - февруари 2011
Анотация:
Преглед на теоретичните и експериментални постижения в областта на спектроскопията. Нобелови награди свързани с развитието на спектроскопията. Класическа оптика и спектроскопия и модерна спектроскопия. Интердисциплинарност на модерните лазерни системи и техните приложения. Спектроскопия с висока разделителна способност. Фемтосекундна лазерна спектроскопия. Нелинейна оптика.
Лекциите ще бъдат от 2 части: образователна, която ще запознава с основните принципи на работа и специализирана, която ще дискутира интердисциплинарния характер на методите и системите и техните приложения. За някои от темите ще бъдат поканени учени от ИЕ и ИА, специалисти в областта - ст.н.с. Ст. Карталева - атомни часовници, оптична магнетометрия, ст.н.с. Любомир Ковачев - нелинейна оптика и приложения, н.с. д-р Албена Даскалова - взаимодействие на фемтосекундни лазери с веществото, примери и приложения.
Литература:
W. Demtröder, Laser spectroscopy: basic concepts and instrumentation, 2003, Springer
R. W. Boyd, Nonlinear Optics, 2008, Academic Press, Boston

   

Водеш лектор: ст.н.с. д-р Екатерина Борисова - ИЕ-БАН
Тема: Обучение на работа със системи за спектрален анализ и измерване на оптични свойства на течности и твърди вещества - към новосъздаден практикум за обучение на млади учени.
Продължителност: 12 часа
Време на провеждане: юни 2010 - август 2010
Анотация:
Слушателите ще се запознаят с основните елементи на новосъздадения практикум и възможностите за приложение. Видове измервания и основни понятия и величини. Примери за конкретни приложения, включващи абсорбционна, отражателна, флуоресцентна, фосфоресцентна, и разсейвателна спектроскопия на твърди и течни експериментални образци, основни колориметрични параметри и възможности за тяхното определяне с закупената апаратура. За в бъдеще представителите на целевата група ще имат възможност за свободен достъп до практикума за измерване на интересуващи ги експериментални образци и/или оптични елементи - филтри, тънки филми, течни образци, и др. За някои от темите ще бъдат поканени учени от ИЕ и ИА, специалисти в конкретната под-област.

   

Лектор: ст.н.с. д.ф.н. Лъчезар Аврамов, Оптелла ООД
Тема: Научен и технологичен трансфер
Продължителност: 10 часа
Време на провеждане: юни 2010 - август 2010
Анотация:
В началото на нашия век схващанията за тясна зависимост между новото научно знание и перспективите за прогрес на общественото развитие получиха пълно признание и залегнаха като основа на приетата от Европейския съвет в Лисабон през март 2000 г. стратегия за развитие на Европейския съюз. Основен приоритет на стратегията е конкретизацията и регламентацията на механизмите на икономиката на знанието с прогресивно изграждане на европейско научно-изследователско пространство. В същия период хардвардският професор Майкъл Портър (Michael Porter) в книгата си "Конкурентните предимства на нациите" развива концепция, основана на вижданията, че в съвременния свят факторите с най-голям принос за развитието на икономиката се създават, а не се наследяват. Основно значение има неговият извод, че дори бедни на класически ресурси страни могат бързо да изградят конкурентноспособни отрасли и да постигнат висок темп на растеж, при условие че се предприемат подходящи мерки за стимулиране на инвестициите в тях, т.е. преобладаващо значение придобиват научните ресурси - националния запас от научни, технологични и пазарни знания.
Тези обстоятелства утвърждават важността от познаване на механизмите на научния и технологичен трансфер, т.е. процеса на превръщане на научното знание в обществено полезен продукт.

   

Лектор: ст.н.с. д-р Екатерина Борисова - ИЕ-БАН
Тема: Подготовка и управление на научни проекти
Продължителност: 15 часа
Време на провеждане: юни 2010 - август 2010
Анотация:
Слушателите ще се запознаят с основните източници на финансиране за България и Европейския съюз в областта на научните изслведвания. Основни изисквания и особености при подготовката на проекти към Фонд "Научни изследвания" на МОМН и към Рамковите програми на ЕС. Предоставяне на информация и начален анализ на възможностите за кандидатстване в други специализирани фондове за научни изследвания в страната и ЕС. Основи на SWOT и CREAM анализ на научни организации и проектни предложения. Структура на проекто-предложение за научни изследвания. Структуриране на финансирането в едно проектно предложение. Запознаване с процедурите на ЗОП и НМОП при закупуване на апаратура и други дълготрайни материални активи и услуги. Запознаване с националната и международна нормативна база, свързани с подаването и изпълнението на пректни предложения. Отчитане на проекти - административно-финансови аспекти.

   

Лектор: доц. д-р Мариян Илиев - Технически Университет - София, филиал Пловдив
Тема: Въведение в статистическите методи
Продължителност: 30 часа
Време на провеждане: юни 2010
Анотация:
Курсът съдържа най-често използваните методи за анализ на реални данни и се състои от пет модула:
  • В първи модул е представена процедурата за първична обработка и описание на данни, и тяхното визуализиране.
  • Във втори модул се представят необходимите знания по теория на вероятностите, необходими за разбиране на изложението в следващата част от учебния материал.
  • В трети модул се излагат няколко начина за получаване на случайна извадка, както и вероятностните разпределения на основни извадкови характеристики.
  • Четвърти модул включва процедурите за проверка на хипотезии определяне на доверителни интервали, свързани с параметрите на нормална популация.
  • Пети модул е посветен на дисперсионния и регресионен анализ.
Изложените методи са класически и затова с успех могат да се прилагат от всички, които използват в своята работа статистически методи - физици, химици, инженери, биолози, социолози, медици. За усвояване на материала са необходими минимални познания по математика.
Лекциите са със следната структура: Цел на лекцията, Кратко съдържание на лекцията, Мотивиращо въведение, Разглеждане на фотогалерия с приложения, Теоретично надграждане, Концентрация върху идеите, Детайлни теоретични изводи, Основни правила и формули, Решаване на задачи, Решаване на задачи с Excel, Демонстрация с виртуални симулационни модели, съдействуваши за разбиране на природата на вероятностните разпределения и идеята на статистическите методи, Видеосегмент, Исторически обзор, Епилог, Речник на термините.
Семинарните упражнения се предвижда да се проведат в компютърна зала, като се използва приложението Data Analysis на Excel.
Допълнителна информация: Лекциите ще се провеждат в зала 301 на ИЕ-БАН на 7, 14, 21 юни 2010; Семинарните упражнения ще се провеждат в компютърна зала на ЦО на БАН - 8,15, 22 юни 2010. Необходимостта от разделяне на занятията по място е свързана с договаряне за ползване на компютърна зала с подходящ капацитет за практическите занятия.

   

Лектор: Д-р Теодора Георгиева - главен експерт, Фондация "Приложни изследвания и комуникации"
Тема: Иновации и научен мениджмънт
Продължителност: 16 часа
Време на провеждане: май 2010 - юли 2010
Анотация:
Европейска научна и иновационна политика. Национална научна и иновационна политика. Иновационен потенциал на българската икономика. Иновационна активност на фирмите. Права на интелектуална собственост. Същност и защита. Стратегическо управление на обекти на индустриалната собственост. Иновации и иновационен процес. Комерсиализация на научните резултати.
Програми на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и иновации. 7 Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие- Необходими документи за подготовка на проекти, Инструменти за реализация на 7РП. Процес на оценяване и договаряне на проектите, споразумение между членовете на консорциума и споразумение за правата на интелектуална собственост. Програма за конкурентоспособност и иновации (CIP).

   

Лектор: ст.н.с. II ст. д-р Емануил Атанасов, Институт по паралелна обработка на информация, Българска академия на науките
Тема: GRID
Продължителност: 36 часа
Време на провеждане: юни - юли 2010
Анотация:
Курсът цели да даде начално запознаване на участниците с операционна система Linux и основна с възможностите за използване на изчислителния Грид за научни пресмятания и съхранение на данни. Българската Грид инфраструктура има над 1850 процесорни ядра и над 150 TB дисково пространства. По време на курса ще бъде осигурен достъп до високопроизводителния Грид клъстър в ИПОИ-БАН с 576 процесорни ядра и 48 TB дисково пространство, с високопроизводителна връзка Инфинибанд, осигурена от Voltaire Grid director switch 2004.
В световен мащаб Грид се използва за изчисления в областите на квантовата химия, изчислителната механика, геофизиката, ядрената физика, моделиране на полупроводникови прибори, астрономията, екологията, финансовата математика и други области, където са налага използване на значителен изчислителен ресурс или съхранение на големи количества данни. Курсът ще включва начално запознаване с възможностите на операционната система Linux: Инсталиране на операционна система Linux, основни административни команди, инсталиране на пакети (rpm) и поддържане на системата с yum, използване на потребителската bash обвивка. След това се преминава към въпросите на инсталиране и конфигуриране на допълнителен софтуер с командите configure, make и make install и компилиране на собствен код върху Linux.
Възможностите на Грид средата ще бъдат изучени в следната последователност - получаване на достъп до Грид; Възможности на Грид за съхранение на данни; изпълнение на изчислителни задачи върху Грид; начини за получаване на информация за състоянието на системата и помощ при възникване на проблеми. Ще се изучава развитието на ефективни паралелни приложения с използване на MPI.
Акцентът е върху използване на възможностите на Linux и Грид като потребители, като се предвижда курсистите да тестват наученото върху наличните ресурси. След приключване на курса участниците се очаква да могат да стартират собствени програми върху Linux клъстери и Grid и да имат начални познания по администриране на Linux до степен да могат да го използват върху собствената си работна станция. От участниците се изисква да познават поне един език за програмиране, за предпочитане C, FORTRAN, JAVA. Курсът ще включва курсова работа за тестване на наученото.
Допълнителна информация: Част от лекциите ще се провеждат в зала 301 на ИЕ-БАН, а част в зала на ИПОИ-БАН, за да се ползва GRID клъстера, създаден там.

    

Лектор: Мария Петкова, Център за Обучение - БАН
Тема: How to enhance our scientific presentation skills- tips and ideas
Продължителност: 3 часа
Време на провеждане: 25 май 2010
Анотация:
This presentation aims at providing some guidelines on effective ways to present scientific information. The idea is to provide young scientists with information of rhetorical variables and speech evaluation variables, with emphasis on how to effectively communicate the speaker?s point of view with the audience.
Additional linguistic aspects of the use of the definite and indefinite articles in English are provided in the form of exercises.
Допълнителна информация: Лекцията ще се проведе от 09:30 на 25 май на английски език.

    

Лектор: Зоя Дамянова - програмен доректор, Фондация "Приложни изследвания и комуникации"
Тема: Подготовка на проекти по Седма Рамкова Програма
Продължителност: 4 часа
Време на провеждане: юли 2010
Анотация:
Програми на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и иновации. 7 Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие- структура и видове инструменти. Апликационна форма и онлайн система за кандидатстване. Бюджетиране и финансово управление на проектите.

    

Лектор: доц. д-р Петя Павлова - катедра "Компютърни системи и технологии"", Технически Университет - София, филиал Пловдив
Тема: Получаване, анализ и обработка на двумерни изображения
Продължителност: 30 часа
Време на провеждане: септември - октомври 2010
Анотация:
Лекции:
1. Характеристики на средата - размери, яркости, цветове и тяхното съответствие на физически характеристики на обектите. Връзка със законите за пропускане, поглъщане и отражение на оптичното лъчение и различните видове характеристики на обекта.
2. Пренос на информацията през елементите на регистрираща камера. Влияние на характеристиките на апаратурата. Изкривявания, в резултат на ограниченията и дискретното представяне. Калибровка и стандарти за пренос на цветни изображения.
3. Методи за обработка на изображения и тяхното влияние върху параметрите на обектите: обработки на хистограмата и честотна обработка.
4. Методи за обработка на изображения и тяхното влияние върху параметрите на обектите: синтез на филтри.
5. Сегментация. Извличане на конкретни геометрични и яркостни характеристики на обект в изображение. Използване на корелация в двумерни изображения.
6. Признаково пространство и неговата обработка.
Практически упражнения:
1. Запознаване с възможностите на конкретни програмни продукти за работа с изображения
2. Статистическа обработка на данни от измервания за реален обект. Измервания на цвят с колориметър и сравняване с данните от изображение, заснето с камера.
3. Определяне на ниво на шум във фона на изображения при различна регистрация. Работа върху серия изображения на един обект. Определяне на граници на изменение на основни характеристики на обекта.
4. Определяне на необходимите обработки за конкретно изображение. Подобряване на изображения.
5. Извличане на обект от изображение. Определяне на характеристики на обекта.
Допълнителна информация: Лекциите и практическите упражнения ще се провеждат в зала 301 на ИЕ-БАН от 28.09.2010 г., за целите на практическите занятия е необходимо наличието на персонални компютри за участниците.

   

Лекциите ще се провеждат в семианрна зала 301 в сградата на ИЕ-БАН. Предвиждат се и други лекционни курсове и семинари, свързани с повишаване на квалификацията на младите специалисти от ИЕ-БАН и ИА-БАН по проекта за подкрепа на младите учени.

Следете за актуализация на списъка с лекционните предложения!

   

   

Начало на страницата

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по Електроника - Българска Академия на Науките и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.