Флаг ЕК
Флаг България

ПРОЕКТ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА:
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
BG051PO001.3.3.04/54/2009

   

Развитие на интердисциплинарно мислене и обучение на младите учени в областта на взаимодействието на светлината с материални среди

   

Актуална информация за предстоящи събития и условия за участие

ЕСФ лого

   

Проектът е финансиран по конкурс към Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" на Министерството на образованието, младежта и науката на РБългария

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени"

Приоритетно направление 3 "Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието"

    

Цел на проекта: Осигуряване на възможности на младите специалисти от водещата организация и партньори за повишаване на квалификацията им в областта на фотониката, числените и статистическите методи и моделирането на процеси и системи, повишаване на адаптивността и професионалната им гъвкавост чрез обучение по технологичен трансфер на знанията от научната в иновационна и развойна среда и производството. Подкрепа на мобилността и осигуряване на краткосрочни специализации на младите учени и специализанти в чуждестранни научно-развойни организации за запознаване с хибридни научно-приложни направления и достъп до уникална апаратура. Подобряване на институционалния потенциал на ИЕ-БАН и ИА-БАН чрез повишаване на капацитета на младите специалисти в организацията с допълнителен достъп до обучение и транс-национално сътрудничество.

Увеличено инвестиране в капацитета и професионалната квалификация на младите учени и специализанти от ИЕ-БАН и партньори. Разработка на дългосрочна стратегия за обмен и сътрудничество с иновационни фирми за повишаване на възможностите за реализация на научната им продукция.

    

   

Начало на страницата

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по Електроника - Българска Академия на Науките и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.