Флаг ЕК
Флаг България

ПРОЕКТ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА:
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
BG051PO001.3.3.04/54/2009

   

Развитие на интердисциплинарно мислене и обучение на младите учени в областта на взаимодействието на светлината с материални среди

   

Актуална информация за предстоящи събития и условия за участие

ЕСФ лого

   

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование
Развитие на интердисциплинарно мислене и обучение на младите учени в областта на взаимодействието на светлината с материални среди
Продължителност
09.2009 - 08.2011 - 24 месеца
Партньори
Институт по Електроника - БАН - водеща организация
Институт по Астрономия - БАН - партньор
Оптелла ООД - партньор
Брой лица от целевата група, включени в проекта
28 млади учени, докторанти и пост-докторанти от базовата организация и партньори
Териториален обхват
София-град, Смолян-Рожен
Обща цел

Общата цел е залегнала и в названието на настоящия проект - подкрепа на развитието на младите учени, работещи в областта на взаимодействието на светлината с материални среди, чрез финансово подпомагане, повишаване на квалификацията им в основни и интердисциплинарни научни направления и получаване на знания по технологичен трансфер и иновационни умения. Цели се повишаване на качеството на обучение на докторантите и повишаване на квалификацията на младите учени чрез специализирано обучение в базови изследователски умения, приложими в научна и стопанска дейности, позволяващи разширение на перспективите за професионална кариера, по-голяма мобилност и адаптивност към условията на пазара на научно-изследователския труд у нас и в европейското изследователско пространство.

Специфични цели
  • подкрепа и подобряване на инфраструктурата за обучение на младите кадри от ИЕ-БАН и ИА-БАН
  • разработка на дългогодишна програма за обмен и обучение с национални и международни фирмени и научно-образователни структури.
  • стимулиране на създаване на схема за повишаване на квалификацията чрез обмен на знания и подкрепа за създаването на интердисциплинарни проблемни групи от млади учени от различни лаборатории, за решаване на нови научно-изследователски проблеми.
  • стимулиране на създаване на звено за технологичен трансфер за научно-приложните резултати на младите учени
  • стимулиране на изявата на творческия потенциал и иновативна нагласа чрез обучение в мултидисциплинарна среда
  • подкрепа на младите учени при подготовката на научно-изследователски проекти и билатерални споразумения с външни организации и провеждане на политика за повишаване на самостоятелността на младите кадри на института.
  • подобряване на институционалния потенциал на научните организации-партньори чрез повишаване на капацитета на младите специалисти чрез допълнителен достъп до обучение и транс-национално сътрудничество
  • подготовка и провеждане на специализирани лятна школа и семинари в областта на фотониката, математическото моделиране и обработката на изображения и данни с привличане на младите учени за организацията на тези мероприятия с цел обучение
  • практическа проверка на придобитите знания и създаване на условия за пряк обмен на информация между заинтересованите страни - потенциални работодатели, научни ръководители и самите млади специалисти.
Основни дейности

Провеждане на курсове и специализирани семинари с български и чуждестранни специалисти в областта на фотониката, математическото моделиране, обработката на данни и изображения и интердисциплинарни научно-приложни направления.

Провеждане на краткосрочни специализации във фирмата-партньор за обучаване на целевата група по иновационен мениджмънт, управление на научно-приложни разработки, трансфер на технологии от науката в производството. Представяне на примери и възможности за приложение на „добри практики" за трансфер на знания от науката в иновационни разработки в практиката.

Подкрепа на командировки на млади учени за участие в специализирани научни конференции и семинари, за участие в срещи за създаване на международни контакти и обучение.

Насърчаване на научната мобилност на целевата група чрез осъществяване на краткосрочни командировки в международни научно-изследователски центрове, с договореност за обучение от приемащата страна и достъп до уникална апаратура и методики.

Провеждане на практическо обучение във ВО за повишаване на експерименталните умения на целевата група и внедряването на начинаещи и новопостъпили млади учени в научната работа.

Подкрепа на подготовката на научни публикации в специализирани научни издания и патенти на младите учени.

Осигуряване на абонамент за специализирани бази данни и международни списания в областта на фотониката, инфо- и нано-технологиите и специализиран софтуер.

Осъвременяване на оборудването на семинарната зала за провеждане на семинари за повишаване на квалификацията на целевата група.

Управление на проекта - Провеждане на събирания на групата за организация и управление на проекта с цел осигуряване на прозрачност и равнопоставеност при усвояването на предоставената помощ за отделните представители на целевата група.

Осъществяване на работни съвещания за мониторинг и оценка на извършените и подготовка на предстоящите дейности по проекта и резултатите от тях.

Информиране и публичност

В рамките на водещата организация и партньорите по проекта екипът на проекта ще се стреми към пълна прозрачност на действията по неговото управление и оценка на работата на отделните представители на целевата група и външните експерти. Ще се провеждат информационни семинари за разясняване на възможностите за финансиране и помощ за младите учени, своевременно ще се обявяват гост-експертите и семинарите за повишаване на квалификацията. Ще бъде дадена свобода на избор за командировките за кратки специализации и участия в научни мероприятия, при спазване на еднакви критерии на финансиране за всеки член на целевата група.

Информация за проекта и неговото изпълнение ще се предоставя на интернет-сайтовете на проекта и партниращите организации, както и в печатните рекламни и информационни материали, свързани с дейността на организациите. Ще се подготвят информационни табели за сградите на организациите, включени към проекта, съгласно изискванията на програмата. Ще се подготвят междинни и крайни отчети за целите на мониторинг на изпълнение на проекта към оторизираните Дирекция и Министерство.

   

Начало на страницата

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по Електроника - Българска Академия на Науките и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.