Флаг ЕК
Флаг България

ПРОЕКТ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА:
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
BG051PO001.3.3.04/54/2009

   

Развитие на интердисциплинарно мислене и обучение на младите учени в областта на взаимодействието на светлината с материални среди

   

Актуална информация за предстоящи събития и условия за участие

ЕСФ лого

   

ЕКИП НА ПРОЕКТА

Екип за организация и управление на проекта
Доц. д-р Екатерина Борисова - координатор на проекта, ИЕ-БАН
Ирина Близнакова - технически сътрудник, ИЕ-БАН
Йорданка Драгоманова - счетоводител на проекта, ИЕ-БАН

   

Консултативен съвет на партньорите
Доц. д-р Санка Гатева, ИЕ-БАН
Доц. д-р Анна Диковска, ИЕ-БАН
Доц. д-р Таню Бонев, ИА-БАН
Доц. д-р Радослав Заманов, ИА-БАН
Проф. д.ф.н. Лъчезар Аврамов, ОПТЕЛЛА ООД
   

Начало на страницата

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по Електроника - Българска Академия на Науките и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.