Флаг ЕК
Флаг България

ПРОЕКТ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА:
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
BG051PO001.3.3.04/54/2009

   

Развитие на интердисциплинарно мислене и обучение на младите учени в областта на взаимодействието на светлината с материални среди

   

Актуална информация за предстоящи събития и условия за участие

ЕСФ лого

   

Школа по обработка на изображения и анализ на данни от физични измервания в областта на екологията, медицината и нано-технологиите

24.06.2011 г. - 29.06.2011 г.
в х-л Флоримонт, гр. Банско

Покана

Във връзка с изпълнението на договор BG051PO001.3.3.04/ 54/2009 към Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси": "Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени" - ОП "РЧР", Организационният Комитет кани всички млади учени от Института по Електроника - БАН и Института по Астрономия - БАН, целева група по проекта да участват в Школата по по обработка на изображения и анализ на данни от физични измервания в областта на екологията, медицината и нано-технологиите. Тази Младежка Школа се провежда в рамките на проект по Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси", финансиран от Европейския Социален Фонд и съ-финансиран чрез кръстосано финансиране от Европейския Фонд за Регионално Развитие.

   

Организационен комитет

Председател:
Екатерина Борисова, ИЕ - БАН
Организационен секретар:
Ирина Близнакова, ИЕ- БАН
Членове:
Таню Бонев, ИА - БАН
Елена Таскова, ИЕ - БАН
Александра Желязкова, ИЕ - БАН
Лъчезар Аврамов, Оптелла ООД

   

Анотация

Лекциите, предвидени в програмата на Школата по обработка на изображения и анализ на данни от физични измервания в областта на екологията, медицината и нано-технологиите, ще бъдат проведени на базата на хотел Флоримонт, гр. Банско. Програмата на Школата обхваща основни теми от методики за анализ на експериментални данни и двумерни изображения и техните приложения, включвайки обзорни фундаментални теми като електрохимични методи - принципи и приложения през приложни теми като анализ на микроскопски изображения и използване на нанотехнологиите за медицински цели, до проблеми на светлинното замърсяване и основи на астробиологията.

Целта е да се покаже многообразието на възможните приложения и различните аспекти на техниките за обработка на научни резултати при универсални методики за анализ на експериментални данни и изображения, които се получават в едни от най-актуалните приложни направления, каквито са медицината, екологията и нано-технологиите. Ще бъдат приведени примери и богат илюстративен материал за конкретни приложения.

На Школата по обработка на изображения и анализ на данни от физични измервания в областта на екологията, медицината и нано-технологиите докторантите и младите учени ще повишат своята квалификация и ще формират нови контакти за целите на научно-изследователския и обучителен обмен на млади кадри.

Представители на целевата група са включени активно в подготовката и реализацията на Школата, стимулирайки тяхната инициатива и развивайки възможностите им за работа в екип и управление на организационни дейности.

   

Логистика

the Hotel

В периода 24-29 юни 2011 г. в гр. Банско, х-л Флоримонт, ще се проведе Младежка Лятна Школа по обработка на изображения и анализ на данни от физични измервания в областта на екологията, медицината и нано-технологиите. Предвиден е организиран автобусен транспорт за всички участници на Школата на 24.06.2011 - София-Банско и на 29.06.2011 - Банско-София.

Школата е предвидена да се проведе в Банско, който е един традиционен център за провеждане на обучителни Школи за ученици, студенти и млади учени. Градът, със своята специфична атмосфера, съчетаващ в себе си старинна архитектура, история и вековна култура, поволява да се усетят запазените в него традиции и обичаи и е своеобразен символ на българското и на връзката между минало и бъдеще. В Банско и неговите околности младежите ще могат да усетят и оценят невероятната красота на природата, не само като част от обучението им по екология и методи за анализ на екологични данни.

В свободното си от обучение време, младите хора ще имат възможност да се запознаят и с историческото минало на града и околностите му, да посетят дома - музей на Никола Вапцаров, възпял технологичното развитие като част от стремежа на хората към щастие.

the Hotel

   

   

   

Начало на страницата

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по Електроника - Българска Академия на Науките и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.