Флаг ЕК
Флаг България

ПРОЕКТ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА:
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
BG051PO001.3.3.04/54/2009

   

Развитие на интердисциплинарно мислене и обучение на младите учени в областта на взаимодействието на светлината с материални среди

   

Актуална информация за предстоящи събития и условия за участие

ЕСФ лого

   

Школа по спектроскопия и фотометрия

30.07.2010 г. - 04.08.2010 г.
в базата на НАО-Рожен

Покана

Във връзка с изпълнението на договор BG051PO001.3.3.04/ 54/2009 към Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси": "Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени" - ОП "РЧР", Организационният Комитет кани всички млади учени от Института по Електроника - БАН и Института по Астрономия - БАН, целева група по проекта да участват в Школата по Спектроскопия и Фотометрия.

Информация за Школата и лекционните курсове, заложени в нея, ще намерите тук.

   

Организационен комитет

Председатели:
Таню Бонев, ИА - БАН
Екатерина Борисова, ИЕ - БАН
Организационен секретар:
Ирина Близнакова, ИЕ- БАН
Членове:
Илиан Илиев, ИА - БАН
Хараламби Марков, ИА - БАН
Любомир Петров, ИЕ - БАН
Лъчезар Аврамов, Оптелла ООД

   

Анотация

Лекциите и практическите занятия, предвидени в програмата на Школата по спектроскопия и фотометрия, ще бъдат проведени на базата на Националната Астрономическа Обсерватория (НАО-Рожен). Програмата на Школата обхваща основни теми от изследванията в областта на спектралния анализ на данни, фотометрията, числената и аналитична обработка на оптични данни. Организирани са лабораторни измервания на основни оптични характеристики, практически астрономически наблюдения и упражнения по числен анализ и моделиране.

Предвиждат се лекции, на които докторантите и младите учени да се запознаят с основите на физическите процеси на взаимодействието на излъчването с веществото, видовете наблюдателни техники и инструменталната им реализация, разнообразни спектроскопски и фотометрични измервателни методики за анализ на електромагнитното излъчване и негови специфични особености. Ще бъдат приведени примери и богат илюстративен материал за взаимодействието на светлината с материални среди.

На Школата по спектроскопия и фотометрия докторантите и младите учени ще повишат своята квалификация и ще формират нови контакти за целите на научно-изслоедователския и обучителен обмен на млади кадри. Представителите на целевата група са включени активно в подготовката и реализацията на Школата, стимулирайки тяхната инициатива и развивайки възможностите им за работа в екип.

   

Логистика

Поради предвидените в рамките на Школата практически наблюдения и експериментално обучение на представителите на целевата група, в областта на спектроскопията и фотометрията, обучението по време на Школата ще се проведе в Националната Астрономическа Обсерватория - Рожен (НАО-Рожен). НАО-Рожен е разположен в Родопите на връх Рожен (надморска височина 1750 м) на около 25 км от гр. Смолян.

Координатите на НАО-Рожен са:
дължина: 01h 38m 58s
ширина: 41deg 41m 48s.

Транспортирането на целевата група от София до Рожен ще се осъществи с автобус, който ще тръгне от сборен пункт пред Храм-паметника "Св. Александър Невски" в 09:00 ч. на 30.07.2010 г.

   

Материална база

НАО-Рожен

Главният телескоп на НАО-Рожен е двуметров рефлектор с оптическа система Ричи-Кретиен-Куде, произведен от германското предприятие Карл-Цайс, Йена. Този телескоп все още е най-голям в югоизточна Европа. Към екипировката на телескопа принадлежат: двуканален фокален редуктор (F/2.8), CCD камера тип Photometrics (1024x1024, px = 24microm) и CCD камера тип VersArray 1300B (1340x1300, px = 20 microm). И двете CCD камери са с охлаждане с течен азот. Втората камера беше спонсорирана от UNESCO-ROSTE. В Ричи фокуса (F/8) могат да се получават директни експозиции, при които пределната звездна величина е 22. В Куде фокуса (F/36) се получават високодисперсионни спектри с помощта на 3 различни камери: 18Å/mm, 9Å/mm и 4Å/mm. Спектралната разделителна способност е около 30000.

Вторият телескоп на НАО-Рожен е фотометричен телескоп, 60см, система Касагрен. Той е снабден с UBV едноканален фотометър, контролиран от компютър.

Третият телескоп на НАО-Рожен е 50/70 см Шмид телескоп за наблюдение на широко поле - до 5deg x 5deg. Този телескоп работи със CCD камера тип SBIG ST8, при която полето за наблюдение е 27.5x18 дъгови минути.

През 2005г. в Института по астрономия беше разработен и построен 15 см слънчев коронограф, който сега е монтиран в слънчевата кула на НАО-Рожен. С този коронограф започва нова програма по мониторинг на слънчевата корона.

   

   

   

Начало на страницата

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по Електроника - Българска Академия на Науките и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.