ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

  

BulgarianEnglish

  

За ИЕ-БАН
Ръководство
Научен съвет
Лаборатории
Проекти
Отчети
Научни прояви
Награди
Година на физиката
Счетоводство
Администрация
За контакти
Новини
Профил на купувача
Търсене

   

Централна библиотека на БАН

   

  ЗА ИНСТИТУТА  

       

Header

       

ЗА ИНСТИТУТА ПО ЕЛЕКТРОНИКА "АКАД. ЕМИЛ ДЖАКОВ"

       

Acad.E.Djakov

Акад. Емил Джаков,
основател на Института по електроника

Като звено от Българската академия на науките (БАН), Институтът по електроника извършва научна дейност с цел придобиване, натрупване и разпространение на знания и техники в областта на неговите приоритетни изследователски направления, като по този начин допринася за духовното и материално обогатяване на Българския народ и за разширяване на националните и световни научни хоризонти.

Институтът "Акад. Емил Джаков" към Българската академия на науките е основан през 1963 г. като държавна организация с нестопанска цел, провеждаща научни изследвания и образователна дейност, както и разпространение на научни знания в областите на Физичната електроника, Фотониката и Квантовата електроника и Радиофизиката. Много бързо институтът се превърна във водеща научна институция в споменатите области в Българската академия на науките и в цялата страна.

През няколкото десетилетия на своята история, дейностите на института обхванаха и бързо развиващи се области на приложната физика и инженерство, като разработване, третиране и анализ на високо технологични материали, нанонауки и нанотехнологии, наноелектроника, оптоелектроника, квантова оптика, мониторинг на околната среда, биомедицинска фотоника.

       

Основни изследователски направления:

Изследванията по физична електроника са съсредоточени върху генерирането и управлението на електронни и йонни снопове, в частност, взаимодействието им с веществото. Разработват се нови методи, теоретични модели, експериментално и промишлено оборудване за модифициране на повърхности, отлагане и характеризиране на тънки слоеве, вакуумно топене и заваряване на метали посредством интензивни електронни снопове. Изучава се физическата основа на технологиите за получаване на наноразмерни структури с помощта на електронни и йонни снопове. Провеждат се компютърно симулиране и експериментално изследване на електронна и йонна литография на суб-микронни и наноелектронни структури. Изследват се възможностите за създаване на наноматериали и наноелектронни елементи при използването на свръхпроводящи и полимерни слоеве, както и на експериментални устройства на тяхна основа. Друга област на изследвания е изучаването на фундаментални свойства на газове и плазма на благородни газове и метални пари, възстановяване на сеченията на взаимодействие електрон-молекула, моделирането на бинарни взаимодействия в молекулярни газове с цел приложения в промишлеността, екологията и спектроскопията; изследване на дъгова плазма и създаване на плазмотрони за технологични приложения; плазмено асистирано формиране на тънки слоеве и покрития и реализация на плазмохимични процеси.

Научните търсения по фотоника и квантова електроника включват: експериментални и теоретични изследвания на взаимодействието на къси и свръхкъси лазерни импулси с веществото; нови технологии, основани на оптика в близко поле, плазмоника и наноструктуриране, лазерно отлагане и третиране на активни и пасивни оптични и магнитни тънки слоеве; електромагнитно стимулирана прозрачност и поглъщане в алкални атоми с оглед на приложения в метрологията; изследване и разработване на комплексни лазерни системи за модифициране и анализ на полупроводникови и свръхпроводящи материали; теоретични и експериментални изследвания на нелинейни оптични явления; биомедицинска фотоника.

Изследванията в областта на радиофизиката са съсредоточени върху взаимодействието на електромагнитни вълни в оптичната и микровълновата области; дистанционно лазерно сондиране и наблюдение на атмосферата, микровълново радиометрично изследване на почвената влага; методи за детектиране, усилване и обработка на сигнали с цел извличане и интерпретиране на информация; проектиране на микровълнови устройства за приложения в радари и комуникационни системи; нелинейни процеси в среди, използвани за оптични комуникации.

В института "Акад. Емил Джаков" към Българската академия на науките са създадени първите български лазер, плазмотрон, свръх-високовакуумна помпа, микроканален електрооптичен преобразувател, параметричен микровълнов усилвател, Джозефсоновски преходи и SQUID, преносим микровълнов влагомер, магнитометър, инсталации за електронна литография, електронно-лъчево топене и рафиниране на метали и за електронно-лъчево заваряване. Разработени са и редица съвременни електронно-лъчеви, лазерни и плазмени технологии и нови видове газови сензори както и методи за формиране на наноструктурирани материали.

Учени от Института работят активно като експерти в редица правителствени и международни организации, като Националния фонд за научни изследвания, научни съвети в други институти в рамките на Българската академия на науките, академични съвети на университетите, редакционни колегии на български и международни научни списания, експертни съвети на Европейската комисия, програмни комитети на национални и международни научни прояви.

Всяка година учени от Института по електроника водят около 35 учебни курса в десет университета в България. Сътрудници на Института гостуват в университети в държави от Европейския Съюз, Япония и др. В момента в Института се подготвят 8 докторанти.

Институтът "Акад. Емил Джаков" към Българската академия на науките има за цел устойчивото развитие на предишните водещи постижения чрез фундаментални и приложни изследвания и технологични разработки по фотоника, мониторинг на околната среда, оптоелектроника, лазерна медицина. Това включва разработване и изследване на нови материали, нови методи и нови приложения.

      

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН И ПРИОРИТЕТИ ЗА 2023-2025 г.

Стратегията за развитие на научно-изследователската дейност на Института по електроника следва приоритетите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания на Република България 2017-2030, както и Стратегията за развитие на БАН 2018-2030 г.

Тя включва насоките за развитие на научните изследания в краткосрочен и дългосрочен план, както и на перспективите за укрепване на интердисциплинарни сътрудничества в рамките на Българската академия на науките, на национално и на международно равнище.

Физическите и инженерни науки са ключови движещи сили на научните изследвания и иновации, осигуряващи фундаментални познания и създаване на нови приложения.

Стратегическият план за научни изследвания на Института по електроника се основава на висококонкурентните резултати и постижения на неговите изследователи и лаборатории. Той е в съответствие и с нововъзникващите изследователски тенденции и направления. Научната и образователната дейност на Института става все по-комплексна и интердисциплинарна. Приоритетите на научните изследвания на Института по електроника за следващите три години ще бъдат по следните теми:

 1. Тема 1.Методи за създаване и обработка на нови материали и тяхното характеризиране. Наноматериали, технологии и приложения.
  • 1.1. Електронни методи
  • 1.2. Йонни методи
  • 1.3. Оптични методи
  • 1.4. Плазмени методи
  • 1.5. Микровълнови методи
  • 1.6. Нови мултифункционални оптични, магнитни, свръхпроводящи и биомиметични материали.
  • 1.7. Модификация и функционализация на материали за различни приложения
 2. Тема 2. Биомедицина, здраве и качество на живота.
  • 2.1. Биофотоника и наномедицина. Тераностика на социално значими заболявания.
  • 2.2. Дистанционни лидарни и фотометрични изследвания на аерозолни процеси и замърсявания в атмосферата, включително и в състава на пан-европейската научна инфраструктура ACTRIS.
  • 2.3. Изследване и разработка на сензори за механични, химични и електромагнитни замърсявания в околна и работна среда.
 3. Тема 3. Изследвания в областта на управляемия термоядрен синтез.
  • 3.1. Лидарна диагностика на термоядрена плазма.
  • 3.2. Сондова диагностика на магнитно удържана плазма.
  • 3.3. Теоретични и числени изследвания на мощни, суб-терахерцови и терахерцови жиротрони.
 4. Тема 4. Теоретични и експериментални изследвания и моделиране на взаимодействието на електромагнитно лъчение и снопове от заредени частици с веществото.
  • 4.1. Нелинейни процеси при разпространение на свръхкъси лазерни импулси.
  • 4.2. Нелинейни и кохерентни процеси при взаимодействие на лазерно лъчение с атоми и молекули.
  • 4.3. Взаимодействие на оптично лъчение, включително със свръхкъса продължителност, с веществото, както и с наноструктури и биологични обекти.
  • 4.4. Разпространение на микровълново лъчение над земна и морска повърхност.
  • 4.5. Процеси при взаимодействие на електронни и йонни снопове с веществото.
  • 4.6. Моделиране на нови материали и симулации на основните им характеристики

      

АРХИВ:

 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН И ПРИОРИТЕТИ ЗА 2020-2022 г.
 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН И ПРИОРИТЕТИ ЗА 2017-2019 г.

      

   

Начало