ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

  

BulgarianEnglish

  

За ИЕ-БАН
Ръководство
Научен съвет
Лаборатории
Проекти
Отчети
Научни прояви
Конкурси
Награди
Година на физиката
Счетоводство
Администрация
За контакти
Новини
Търсене

   

Централна библиотека на БАН

   

  НОВИНИ И ОБЯВИ  
Header

   

Научен Съвет на Институт по електроника БАН
(правилници и документи)

Правилник
за устройството и дейността на Институт по електроника "Акад. Емил Джаков",
Българска Академия на науките

Настоящият Правилник урежда устройството, дейността и структурата на Института по електроника.

Целият документ като .PDF

Правилник, изисквания, условия, правила и решения
към кандидатите за придобиване на научните степени и заемане на академични длъжности в ИЕ

Приет на заседание на Научния съвет на Института по електроника на БАН на 2 май 2011 г. и коригиран на 06.06.2011 г. и 14.11.2013 г. с решения на НС на ИЕ

Целият документ като .PDF

Правилник
за управление на права от интелектуална собственост

Настоящият правилник урежда реда и начина на действие и използване на права за интелектуална собственост на Института по Електроника (ИЕ) при Българска академия на науките (БАН), създадени при изпълнение на задължения, произтичащи от трудови или други правоотношения, както и реда за закрила и използване на обекти на интелектуална собственост, свързани от тях....

Целият документ като .PDF

Правилник
за провеждане на конкурса за наградата с диплом и плакет за най-добра научна публикация и почетната награда с диплом и плакет “Акад. Емил Джаков”

Наградата “Академик Емил Джаков” за най-добра научна публикация с автори или с водещото участие на учени от Институт по електроника ...

Целият документ като .PDF

   
Цялото съобщение (.PDF)


   
Във връзка с поредното издание на FameLab, проект в областта на комуникацията на науката, организаторите от Британски съвет ще проведат на 12 ФЕВРУАРИ 2018 г. ОТ 14:00 ч. в Големия салон на БАН, ул. "15 Ноември" № 1, информационна среща с младите учени от всички институти на Академията. На нея ще бъдат представени конкурса и възможностите, които той предлага.

Цялото съобщение (.PDF)


   

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За набиране на Асоциирани партньори

По проект за изграждане и развитие на
Център за върхови постижения в областта на Биофотониката и Наномедицината
по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020),
Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения

Целият документ (.PDF)

   

   

Правилник за вътрешния трудов ред на Института по електроника − БАН

Утвърден правилник (PDF).

50 години Институт по електроника
"Академик Емил Джаков" при БАН

Михаил Михалев и Санка Гатева

Acad.E.Djakov

Акад. Емил Джаков,
основател на Института по електроника


На 02 март 2013 г. се навършиха 105 години от рождението на академик Емил Джаков


Повече...

   

Slide-show

Slide-show

Институтът по електроника към БАН (ИЕ) е създаден с Решение на МС от 27.09.1962 г. и започва самостоятелно съществуване през 1963 г. Той е изграден на основата на Секцията по физическа и приложна електроника към тогавашния Физически институт с Атомна научно-експериментална база при БАН. Основател, пръв директор и строител на ИЕ е академик Емил Джаков. В началото ИЕ има две секции, две лаборатории и 30 сътрудници и развива академична изследователска дейност в областта на катодната електроника, СВЧ, електровакуумните прибори, квантовата електроника и приложната електроника. ИЕ е създаден като академичен център - двигател на изграждането на научни основи и кадри за приоритетни области на зараждащата се електронна ера в развитието на България. Много бързо той се превръща във водеща научна институция в областите на физичната електроника, квантовата електроника и радиофизиката в БАН и в цялата страна.

В момента ИЕ провежда фундаментални и приложни изследвания в нови приоритетни направления на съвременната електроника - наноелектроника, нови материали и наноразмерни структури на основата на вакуумни, електроннолъчеви, плазмени и вълнови методи; фотоника и биофотоника; оптични и микровълнови технологии; разработка на електронни прибори и системи и оказва експертна помощ на организации и фирми от индустрията, отбраната и екологията на страната. ИЕ има активно международно научно сътрудничество с научни институти от САЩ, Русия, Франция, Германия, Англия, Япония, Италия, Полша, Чехия, Швеция, Украйна, Канада, Финландия, Виетнам, Индия, Израел и др.

Развитието на ИЕ доказва за българските условия тезата за ефикасността на многопрофилния академичен институт за изграждане и възпроизвеждане на националната компетентност на най-високо равнище и създаване на условия за комплексни подходи при решаване на най-сложни научноизследователски задачи. В ИЕ са израстнали и са се утвърдили с постиженията си 1 академик, 3 член-кореспонденти на БАН, 18 професори, 21 доктори на науките. В ИЕ са подготвени повече от 100 доктори по физика. Много от изградените в Института учени работят на водещи позиции в чуждестранни научни институти в САЩ, Швеция, Канада, Франция, Великобритания, Швейцария, Германия, Виетнам.

Учените от ИЕ имат признат от международните научни среди приоритет за открити нови физически ефекти и закономерности, сред които каналиране на йоните в полуканалите на кристална повърхност и хиперканалиране при малки ъгли на плъзгане, йонно-стимулирана сорбция, плазмени електроди при газовите лазери, взаимодействие на мощен електронен сноп с метални повърхности, електромагнитно индуцирано поглъщане в Ханле-конфигурация.

В ИЕ са експериментирани в лабораторни и промишлени условия, овладени комплексно научно и технически и предоставени на индустрията и икономиката важни новаторски технологии и продукти, като първите в България лазер, лидар, оптични влакна, плазмотрон, свръхвисоковакуумна помпа, микроканален ЕОП, параметричен микровълнов усилвател, Джозефсоновски преходи и SQUID, преносим микровълнов влагомер, магнитометър, лазерни системи за приложение в медицината, лидарни системи за приложение в селското стопанство и екологията, йонни технологии и системи за нанасяне на тънки износоустойчиви слоеве, инсталации за електронна литография, електронно-лъчево топене и рафиниране на метали и за електронно-лъчево заваряване. Разработени са и редица съвременни електронно-лъчеви, лазерни и плазмени технологии и нови видове газови сензори, както и методи за формиране на наноструктурирани материали. Резултатите са публикувани в повече от 7000 публикации и се измерват с десетки участия и награди от промишлени изложби, многобройни внедрявания и милиони левове и валута от реализациите.

С признание за миналото, убеденост в настоящето и като обещание за бъдещето, по желанието на своите сътрудници и Решение на Общото събрание на учените в БАН, от 2000 г. ИЕ носи гордо и с достойнство името на своя създател - ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА "Акад. ЕМИЛ ДЖАКОВ" при БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ.

Европейска нощ на учените

Европейската нощ на учените се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма "Хоризонт 2020" по проект K-TRIO 2, в който Българската академия на науките е партньор.

Институтът по електроника представи изложба от постери, показващи постиженията на Института.АРХИВ

 • Резултати от независимата международна оценка на БАН, направена от Европейската научна фондация (ЕНФ) и Европейската федерация на академиите на науките (ЕФАН)
  На 30 ноември 2009 г. в Големия салон на БАН, се проведе разширено заседание на Общото събрание на Академията за запознаване с резултатите от независимата международна оценка на постоянните научни звена (институти и централни лаборатории) на Българската академия на науките, направена от Европейската научна фондация (ЕНФ) и Европейската федерация на академиите на науките (ЕФАН)...

  Прочети повече
    

 • Пощенско-филателно издание посветено на 100 годишнината от рождението на академик Емил Джаков
  В Държавната агенция за информационни технологии и съобщения беше проведена процедура по пускане в употреба на пощенско-филателно издание посветено на 100 годишнината от рождението на академик Емил Джаков...

  Прочети повече
    

 • Посещение на министър Даниел Вълчев в Институт по електроника към Българска Академия на Науките
  На 23 юли 2007 година Институт по електроника "Академик Емил Джаков" беше посетен от министъра на образованието и науката доц. Даниел Вълчев ...

  Прочети повече
    

Начало