ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

  

BulgarianEnglish

  

За ИЕ-БАН
Ръководство
Научен съвет
Лаборатории
Проекти
Отчети
Научни прояви
Награди
Година на физиката
Счетоводство
Администрация
За контакти
Новини
Профил на купувача
Търсене

   

Централна библиотека на БАН

   

 ДОКТОРАНТИ 

    

АКРЕДИТАЦИЯ

Институтът по Електроника има акредитация за периода 2020-2026 г. в област на висше образование 4. "Природни науки, математика и информатика", професионално направление 4.1. "Физически науки", по научни специалности:

 1. Радиофизика и физическа електроника
 2. Физика на вълновите процеси
 3. Физика на атомите и молекулите
 4. Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката

Институтът по Електроника има акредитация за периода 2020-2025 г. в област на висше образование 4. "Природни науки, математика и информатика", професионално направление 4.1. "Физически науки", по научна специалност:

 1. Физика на плазмата и газовия разряд

    

ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ

 1. Закон за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ)
 2. Правилник за прилагане на ЗРАСРБ
 3. Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН
 4. Правилник за дейността на Центъра за обучение на докторанти и Академичния съвет при БАН
 5. Правилник, изисквания, условия, правила и решения към кандидатите за придобиване на научните степени и заемане на академични длъжности в ИЕ-БАН
 6. Постановление №130/06.06.2008 за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

    

Начало

    

ДОКТОРАНТИ В ПЕРИОДА 2019-2022 г.

    

ДОКТОРАНТИ В ПЕРИОДА 2010-2020 г.

    

Начало