ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

ЛАБОРАТОРИЯ МИКРО- И НАНОФОТОНИКА

    

Проект "ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРАНО ФОРМИРАНЕ
НА ТРИМЕРНИ СТРУКТУРИ ОТ НАНОЧАСТИЦИ
И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ОПТИЧНИ СВОЙСТВА"

Ръководител: проф. Н. Недялков
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2016 г. на ФНИ, 2017 - 2020

   
Резюме на проекта Членове на научния колектив Публикации Последни резултати

    

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

    

Обект на изследване на представения научноизследователски проект е фундаменталната физична картина на процес на лазерно-индуцирано формиране на наночастици от благородни метали в прозрачни материали и описание на техните оптични свойства. Изследването цели изясняване на механизмите на взаимодействието на лазерно лъчение с композитни материали и възможността за формиране на сложни тримерни структури от наночастици. Описанието на оптичните свойства на такива системи, както и определянето на експериментални параметри влияещи върху характеристиките на получените структури ще бъде потенциална основа за разработване на фундаментално нови оптични материали.

Методът е базиран на фото-индуцирана редукция на метални йони чрез облъчване с лазерни импулси и включва няколко основни етапа - получаване на стъкла, съдържащи йони на благородни метали; лазерна обработка; термично отгряване.

Научните цели на проекта са:

  • разработване на фундаменталната физична картина на метод за лазерно-индуцирано формиране на тримерни ансамбли от наночастици от благородни метали в стъкла;
  • детайлно описание на физичните процеси включени в различните етапи на метода;
  • изясняване на влиянието на състава на изходния материал и експерименталните условия на лазерната обработка и термичното отгряване върху характеристиките на тези структури;
  • получаване на тримерни структури от наночастици от благородни материали и описание на техните оптични свойства.

Реализирането на тези задачи ще се осъществи на базата на теоретични и експериментални изследвания. Предвиденият период е 36 месеца. Участнци в проекта са колективи от три организации - Институт по електроника - БАН, Институт по обща и неорганична химия - БАН и Институт по физика на твърдото тяло - БАН. Колективите са от учени с богат опит и умения в дейностите предвидени за изпълнение. Включено е и участие на млади учени.

Изпълнението на задачите по предложения проект ще разкрие фундаменталната физична основа на ефективен метод за получаване на тримерни структури от наночастици от благородни метали вградени в диелектрични материали, който е без ефективна алтернатива за момента. Поради комплексността на процесите включени в този метод, ще се получат нови знания от различни сфери - взаимодействие на лазерно лъчение с прозрачни материали, разпространението на светлинни импулси в такива среди; реализиране на нелинейни процеси при взаимодействие на ЕМ поле с прозрачни материали, механизмите на поглъщане на лазерно лъчение и модификация на такива материали, процесите на фотоиндуцирана редукция на метални йони и механизмите на формиране и динамика на наночастици.

   

   

    

    

Затвори този прозорец Начало