ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

ЛАБОРАТОРИЯ ЛАЗЕРНИ СИСТЕМИ

БГ-езикEnglish

Договор ДН 08−19 от 14.12.2016г.

НОВИ КОХЕРЕНТНИ И КООПЕРАТИВНИ ЕФЕКТИ В ГОРЕЩИ АЛКАЛНИ ПАРИ
Ръководител: доц. д-р Санка Гатева-Костова
Базова организация: Институт по електроника, БАН
Сума за изпълнение на проекта: 114 000лв.

   
Резюме Научен колектив Публикации

    

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:

    

Парите на алкални атоми намират все по-голямо приложение за атомни часовници и честотни стандарти, в магнитометрията, квантовото преплитане на състояния и квантова памет, тесноивично филтриране и др. Повечето приложения изискват относително висока плътност на атомните пари, при което започват да играят роля дипол-диполните ефекти. Въпреки многото работи в тази област, поради това че системите с висока атомна плътност са изключително сложни, все още има много неизследвани проблеми.

Настоящият проект се отнася до експериментални и теоретични изследвания на еволюцията и преноса на населеност и кохерентност между основното състояние и множество възбудени атомни нива. Първо с помощта на тесноивично възбуждане ще бъдат изследвани спектрите на поглъщане и магнито-оптичните резонанси на втората резонансна линия на калий. Спектралните измервания ще включват широк интервал на плътност на атомите. Ще се изследва пренасянето на атомната кохерентност, приготвена чрез възбуждане на втората резонансна линия до енергетични нива на първата резонансна линия, което ще даде нова информация за зависимостта на атомната кохерентност от плътността на атомите. След това работата ще се насочи към изследване на противоположния процес, реализиран с помощта на тесноивично лазерно възбуждане на първата резонансна линия на горещи цезиеви пари. Ще бъде измерена флуоресценцията от високо енергетични нива, получена при удари атом-атом, които протичат с обединяване на енергията на двете частици в една от тях. По този начин ще бъде регистрирано резонансно дипол-диполно взаимодействие в кооперативен режим.

Екипът по настоящия проект има амбицията да интегрира областите на кохерентно взаимодействие атом-фотони с плътни атомни пари, ограничени в оптическа клетка с микрометрични размери. Такова ограничение позволява реализацията на плътен, но оптически прозрачен слой от атомни пари, в който може да се получат и изследват едновременно двуатомни цезиеви молекули и рубидиеви атоми. В този случай се очаква, аналогично на резултатите получени със силно ограничени атоми, да се наблюдават нов тип тесни спектри на цезиевите молекули.

    

    

    

Затвори този прозорец Начало