ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България

 

 

  

BulgarianEnglish

  

За ИЕ-БАН
Ръководство
Научен съвет
Лаборатории
Проекти
Отчети
Научни прояви
Конкурси
Награди
Година на физиката
Счетоводство
Администрация
За контакти
Новини
Търсене

   

Централна библиотека на БАН

   

  КОНКУРСИ  

    

МАТЕРИАЛИ ЗА КОНКУРСИ
ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ И ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ
ПО ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗРАСРБ)

   

Материали по конкурс за получаване на научната степен "Доктор на физическите науки"
на доц. Любомир КОВАЧЕВ.

Материали за участие в конкурс на доцент д.ф.н. Николай НЕДЯЛКОВ (.PDF-files)
за академична длъжност Професор.

Материали за участие в конкурс на Миглена ДИМИТРОВА (.PDF-files)
за академична длъжност Доцент.

Материали за участие в конкурс на Христина AНДРЕЕВА МАРКОВСКА (.PDF-files)
за академична длъжност Доцент.

Материали за участие в конкурс на Александър ГИЗБРЕХТ (.PDF-files)
за академична длъжност Доцент.

Материали за участие в конкурс на Анастас НИКОЛОВ (.PDF-files)
за академична длъжност Доцент.

Материали за участие в конкурс на Анна КРЪСТЕВА (.PDF-files)
за получаване на образователната и научна степен Доктор.

Материали за участие в конкурс на Анелия ДАКОВА (.PDF-files)
за получаване на образователната и научна степен Доктор.

Материали за участие в конкурс на Валери СЛАВЧЕВ (.PDF-files)
за получаване на образователната и научна степен Доктор.

    

   

Начало